پروتئین ها

پروتئین ها پلیمری از اسیدهای آمینه هستند که به دلیلی ساختمان و ترکیب ...

ادامه مطلب
آب

اساسا بخش مهمی از بسیاری از اقلام غذایی را آب تشکیل می دهد. به علاوه ...

ادامه مطلب
آنزیمها

آنزیها ترکیباتی پروتئینی هستند که به منزله کاتالیزورهای حیاتی ممکن است ...

ادامه مطلب
قوطی سازی قسمت اول

پیشرفت در صنعت قوطی سازی و قوطی های کنسروی که جزئی از صنعت ...

ادامه مطلب
قوطی سازی قسمت دوم

تستهای مربوط به لاک ورق قوطی ها لاک داخلی مناسب قوطی ها لاکی است ...

ادامه مطلب
ویتامینها

تحقیقات انجام شد و در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست نشان می دادند ...

ادامه مطلب